menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Geschillenregeling advocatuur

Ontevreden over onze dienstverlening?
Westpoint advocaten | mediators zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hierbij krijgt u nadere uitleg over wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat.

U kunt zich echter ook wenden tot klachtenfunctionaris mr. M.P. Poelman dan wel, mocht hij niet vrij staan of zijn verhinderd, de waarnemend klachtenfunctionaris mr. P.E.A.M. Gerritse. De interne klachtenregeling is opvraagbaar bij uw advocaat en is overigens ook op onze website gepubliceerd. (www.westpointadvocaten.nl)

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg in uw visie onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

Geschillencommissie Advocatuur
Westpoint advocaten | mediators is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken (SGC) en onder de Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf (SGB) te ’s-Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van Westpoint advocaten | mediators indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt(e) wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding.

De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 25.000,00. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 25.000,00, waarbij u tevens schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Westpoint advocaten | mediators kan zelfstandig onbetaalde en / of betwiste declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie (*) behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. 


Adressen:      

Gegevens kantoorklachtenfunctionaris          
Westpoint advocaten | mediators
De heer mr M.P. Poelman
Postbus 902
5000 AX Tilburg
poelman@westpointadvocaten.nl

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070 – 310 53 10

(*) Het wettelijk geregelde toezicht en tuchtrecht waarborgt een correct beroepsmatig handelen van advocaten. De aard van de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur is een andere: deze is bedoeld voor het beslechten van meningsverschillen over de kwaliteit van de dienstverlening en/of financiële aspecten daarvan en laat die wettelijke waarborgen dus onverlet.