menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Algemene voorwaarden van Westpoint advocaten | mediators

 1. Westpoint advocaten | mediators, gevestigd te Tilburg (verder te noemen Westpoint), is een maatschap naar burgerlijk recht bestaande uit besloten vennootschappen. Westpoint heeft als doel de gezamenlijke uitoefening van de praktijk van advocaat.
 2. Op alle door Westpoint aanvaarde opdrachten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de cliënt, die hierbij uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. De aanvaarding blijkt uit een aan de cliënt/ opdrachtgever verstrekte opdrachtbevestiging, dan wel uit het feit dat Westpoint uitvoering geeft aan een gegeven opdracht. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

  De Algemene voorwaarden worden mede ten behoeve van de bij Westpoint werkzame personen overeengekomen.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Westpoint, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde (natuurlijk) persoon zal worden uitgevoerd. De werking van het artikel 7:404 BW en van artikel 7: 407 lid 2 BW blijft buiten toepassing. Westpoint is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. Westpoint is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Westpoint, vrijwaart de opdrachtgever Westpoint voor alle vorderingen van derden die verband houden met die opdracht.
 4. Westpoint is gehouden de zorgvuldigheid te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht, zulks binnen de grenzen van de voor de advocatuur geldende regels. Westpoint staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 5. Verstrekte opdrachten worden door Westpoint uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen.
 6. Westpoint declareert verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten in beginsel maandelijks. Westpoint is steeds bevoegd een voorschot of voorschotten te vragen voordat zij de opdracht uitvoert of verder gaat met de uitvoering van de opdracht.

  De betalingstermijn van iedere declaratie bedraagt, tenzij anders overeengekomen, 14 dagen; dit is een vervaltermijn. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is Westpoint gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is de cliënt zonder aanmaning of betalingsherinnering van rechtswege in verzuim en een rente ad 1 % per maand verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten die worden begroot op 15 % van de hoofdsom. Indien een ander dan opdrachtgever de declaratie voor zijn rekening neemt of dient te nemen, blijft opdrachtgever voor de betaling daarvan aansprakelijk en verantwoordelijk.

  De opdrachtgever heeft het recht om binnen vier weken na verzending van een declaratie de juistheid van een door hem ontvangen declaratie schriftelijk en gemotiveerd te betwisten. Een binnen voornoemde termijn van vier weken niet door de opdrachtgever betwiste declaratie geldt tussen Westpoint en de opdrachtgever als juist en erkend en als door de opdrachtgever verschuldigd. Een betwisting van de declaratie laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
 7. Op grond van de voor advocaten geldende verordeningen (zie www.advocatenorde.nl) voldoet Westpoint aan de verplichting om tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd te zijn. De beroepsaansprakelijkheidspolis ligt voor cliënten in het kantoor van Westpoint ter inzage en zal aan cliënten op eerste schriftelijk verzoek worden toegezonden.
  1. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten wordt begrepen, voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Westpoint gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Westpoint onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. De maximale dekking onder deze verzekering bedraagt € 1.250.000,00 per geval en € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar.
  2. Westpoint is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Westpoint gaat nooit verder dan in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit anderen hoofde, zoals onrechtmatige daad.
  3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6: 89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na het tijdstip waarop de cliënt redelijkerwijze bekend had moeten zijn met de schade, alsmede de mogelijke aansprakelijkheid van Westpoint.
 8. Indien een of meer derden van Westpoint vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege Westpoint aan opdrachtgever verleende dienst, zal de opdrachtgever Westpoint tegen die vordering of die vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover Westpoint aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien opdrachtgever zelf van Westpoint vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.
 9. Indien zowel de opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Westpoint in verband met een door of van Westpoint aan opdrachtgever verleende dienst / diensten, komt de door opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag uitgaat boven hetgeen onder de verzekeringsdekking wordt uitgekeerd. Indien er geen dekking is, wordt er maximaal tot de onder artikel 7 onder b vermelde limiet uitgekeerd.
 10. Westpoint hanteert een Kantoorklachtenregeling, die te raadplegen is op de website van Westpoint (westpointadvocaten.nl).
 11. Indien de procedure volgens de kantoorklachtregeling niet tot een oplossing heeft geleid, kan de cliënt het geschil uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag) voor zover het geschil mede een schadeclaim van maximaal € 10.000,00 behelst en niet louter tuchtrechtelijk van aard is. Bij hogere schadeclaims is uitsluitend de rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, bevoegd, tenzij de Wet dwingend een andere rechter aanwijst. De uitspraak van de Geschillencommissie is een bindend advies.
  Westpoint kan declaratiegeschillen aan de Geschillencommissie Advocatuur voorleggen; de uitspraak geldt dan als bindend advies, dan wel arbitraal vonnis. Westpoint kan evenwel ter harer keuze ook een procedure voeren bij de rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, dan wel bij de volgens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering absoluut of relatief bevoegde rechter. De verhouding tussen de opdrachtgever en de maatschap Westpoint wordt beheerst door Nederlands recht.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant onder nummer 2020/39.

Feiten rechtspraak