menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie 14 maart 2017

Op 14 maart 2017 is het aangepaste wetsvoorstel herziening partneralimentatie gepubliceerd. De initiatiefnemers hebben besloten om het wetsvoorstel op bepaalde punten aan te passen.

Berekeningsmethode
De rekensystematiek zal aansluiten bij de methode van de Expertgroep Alimentatienormen met betrekking tot de kinderalimentatie, inhoudende dat er gerekend wordt met een vaste formule waarbij rekening gehouden wordt met huwelijkse schulden en het direct na de echtscheiding (deels) betalen van de woonlasten voor alimentatiegerechtigde.

Termijn
Indien de rechter geen andere termijn heeft vastgesteld, eindigt de alimentatieverplichting van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren.
Indien de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaren en op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaren lager is dan de AOW-leeftijd, eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip, waarop de alimentatiegerechtigde deze leeftijd heeft bereikt.
De alimentatie eindigt in beide gevallen niet eerder dan op het tijdstip waarop de kinderen van de echtgenoten de leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt.

Einde alimentatieplicht en herleven alimentatieplicht
De alimentatieplicht eindigt wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, of een geregistreerd partnerschap aangaat, of is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd.
Nieuw is dat de alimentatieplicht herleeft indien de alimentatiegerechtigde voor de aanvang van de samenleving de alimentatieplichtige schriftelijk in kennis stelt van het voornemen te gaan samenleven, onder mededeling van het tijdstip waarop de samenleving zal aanvangen, en de samenleving binnen een periode van zes maanden eindigt.

Geen uitsluiting partneralimentatie bij huwelijkse voorwaarden
Bij het oorspronkelijke wetsvoorstel is de contractsvrijheid als uitgangspunt genomen. Partijen zouden dus de mogelijkheid hebben om bij huwelijkse voorwaarden het verschuldigd zijn van partneralimentatie uit te sluiten of afspraken te maken over de hoogte of duur daarvan. De wettelijke regeling zou dan slechts van toepassing zijn indien partijen geen andere afspraken hebben gemaakt.
Wat betreft dit punt hebben diverse adviesorganen gewezen op het feit dat het alimentatierecht er ook is om de zwakkere partij in het huwelijk te beschermen en kritiek geuit op het punt van contractsvrijheid. Deze adviezen zijn gevolgd en de in de wet geregelde nietigheid van een beding tot uitsluiting van partneralimentatie (artikel 400, tweede lid) blijft gehandhaafd.

Termijn invoering
Het eerste wetsvoorstel dateert van 19 juni 2015. Het voorstel is nu nog steeds in behandeling bij de Tweede Kamer. Nadat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen gaat het naar de Eerste Kamer. De behandeling ervan wordt, net als in de Tweede Kamer, eerst schriftelijk voorbereid door een Kamercommissie. Na de schriftelijke voorbereiding wordt aan de Kamer meegedeeld dat het wetsvoorstel gereed is voor behandeling.
Al met al zal het dus nog wel een tijd duren voordat een nieuwe wet inzake de partneralimentatie zal gaan gelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gerritse Poelman Advocaten
mr. Nelleke Boelhouwer
boelhouwer@westpointadvocaten.nl