menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) (2) Hogere WW-premies voor flexibele arbeidsovereenkomsten.

Zoals vermeld staat in de eerste blog worden de WW-premies verhoogd bij een tijdelijk dienstverband en bij een oproepovereenkomst (waaronder begrepen een min-max contract). De hoogte van de premies is afhankelijk van de sectorindeling. Naar verwachting zullen de premies voor vaste krachten dalen en die voor flexibele krachten stijgen ten opzichte van de huidige premies.

De leer/arbeidsovereenkomst in het kader van de BBL, die meestal tijdelijk van aard is, wordt uitgezonderd voor de hogere premies.

In sommige situaties waarin aanvankelijk voldaan is aan de criteria voor lage WW-premies (schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is), zullen er achteraf toch hoge premies geheven worden, dit om misbruik te voorkomen:

  1. Indien er 30% meer uren verloond zijn dan contractueel overeengekomen.
    Het is niet de bedoeling om een arbeidsovereenkomst die verplicht tot overwerk, consignatie- of bereikbaarheidsdienst onder de flexibele arbeidsverhoudingen te scharen. Dat soort extra werk beloopt doorgaans niet meer dan 30% van de vaste uren. Echter dergelijke extra werk zou ook een min-max contract kunnen camoufleren.
  2. Indien de werknemer binnen 1 jaar na indiensttreding voor onbepaalde tijd een WW-uitkering ontvangt. Deze bepaling voorkomt dat vaste contracten flexibel worden ingezet door na korte tijd de overeenkomst (al dan niet met wederzijds goedvinden) te ontbinden.
  3. Indien de werknemer een WW-uitkering krijgt, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever de lage premie is herzien omdat dezelfde werknemer binnen een jaar na de aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering kreeg uit hoofde van diezelfde dienstbetrekking. Deze bepaling voorkomt dat bijvoorbeeld voltijds vaste contracten worden aangegaan waarvan vervolgens in een (seizoensmatig) patroon het aantal te werken uren naar beneden en naar boven wordt bijgesteld. Zonder deze bepaling zou bij het eerste arbeidsurenverlies eenmalig de lage premie moeten worden herzien, maar kan vanaf het tweede jaar de lage premie worden toegepast terwijl het aantal te werken uren fluctueert.

Voor meer informatie:

mr M.P. Poelman
poelman@westpointadvocaten.nl