menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) treedt op 1 januari 2021 in werking. Paul Gerritse bespreekt wat deze wet inhoudt.

In het kort Dit wetsvoorstel regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Zij die niet met het akkoord hebben […]

» lees meer

Is het niet aanvaarden van een passende functie ernstig verwijtbaar ?

Voor een opzegging of ontbinding van een arbeidsovereenkomst door c.q. op verzoek van de werkgever is een redelijke, door de wet benoemde ontslaggrond nodig en dient herplaatsing in een andere passende functie niet in de rede te liggen. Bij een dergelijke beëindiging is de transitievergoeding verschuldigd, …

» lees meer

Geboorteverlof voor vaders

Omwille van de leesbaarheid wordt gesproken over “vaders”; het gaat echter om werknemers van wie de partner een kind gekregen heeft. Sinds 1 januari 2019 hebben vaders recht op (betaald) geboorteverlof direct na de geboorte van zijn kind. Vanaf 1 juli 2020 is dat met 5 weken uitgebreid. Die 5 weken kunnen opgenomen worden binnen […]

» lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (5): De transitievergoeding

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij opzegging door de werknemer, ontbinding op verzoek van de werkgever, bij het niet voortzetten van een tijdelijk dienstverband op initiatief van de werkgever, dan wel indien de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever eindigt c.q. niet wordt voortgezet. In de huidige wet heeft een werknemer […]

» lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (4) Overeenkomsten voor bepaalde tijd.

De ketenregeling wordt verruimd. (Maar de werkgever gaat hogere WW-premies betalen bij tijdelijke dienstverbanden; zie blog 2). Langere proeftijd bij tijdelijk dienstverband van 2 jaar of langer. KetenregelingBij de invoering in 1999 van de Wet flexibiliteit en zekerheid gold dat er sprake was een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgden en in […]

» lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) (3) Meer zekerheid voor oproepkrachten.

Na 12 maanden recht op het gemiddelde van die 12 maanden. Met ingang van 1 januari 2020 krijgen oproepkrachten meer rechten (en gaat de werkgever hogere WW-premies betalen; zie blog 2) Van een oproepovereenkomst is sprake indien de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van: ten hoogste 1 […]

» lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) (2) Hogere WW-premies voor flexibele arbeidsovereenkomsten.

Zoals vermeld staat in de eerste blog worden de WW-premies verhoogd bij een tijdelijk dienstverband en bij een oproepovereenkomst (waaronder begrepen een min-max contract). De hoogte van de premies is afhankelijk van de sectorindeling. Naar verwachting zullen de premies voor vaste krachten dalen en die voor flexibele krachten stijgen ten opzichte van de huidige premies. […]

» lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) (1) Inwerkingtreding per 1 januari 2020.

In 6 blogs worden de belangrijkste wijzigingen beschreven. In deze eerste blog worden de belangrijkste wijzingen benoemd en in een algemeen kader geplaatst. De belangrijkste onderwerpen komen in de volgende blogs aan de orde. Deze wet maakt de af te dragen WW-premie afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst. geeft meer rechten aan oproepkrachten (waaronder ook begrepen […]

» lees meer

Einde aan slapende dienstverbanden

De hoge raad heeft op 8 november 2019 een beschikking gewezen m.b.t. de beëindiging van zogenaamde slapende dienstverbanden. Een werkgever dient gedurende 2 jaar ziekte het loon van de werknemer door te betalen. Indien na 2 jaar ziekte het niet waarschijnlijk is dat de werknemer binnen 26 weken terug kan keren in eigen (aangepast) werk […]

» lees meer

De mededelingsplicht van de werknemer over het zicht hebben op een andere baan tijdens onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst (VSO).

Ingevolge artikel 6:228 lid 1 sub b BW is een overeenkomst geheel of gedeeltelijk vernietigbaar die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en die overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet (of niet onder die voorwaarden) zou zijn gesloten, indien de wederpartij in verband met hetgeen hij omtrent de dwaling wist of […]

» lees meer