menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Einde in zicht voor een deel van de ZZP’ers?

Het demissionaire kabinet heeft op de valreep nog een aantal wetsvoorstellen ingediend. Een ervan, indien dat uiteindelijk wordt aangenomen, zal grote gevolgen hebben voor een deel van de ZZP’ers. Een verpleegster werkt op een afdeling in een ziekenhuis en doet exact hetzelfde werk als haar collega’s. Zij zegt haar arbeidsovereenkomst op, maar blijft de werkzaamheden […]

» lees meer

De formele vereisten voor de geldigheid van een non concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bij discussies over de geldigheid van een concurrentiebeding dient eerst de vraag gesteld te worden of er op formele gronden sprake is van een geldig concurrentiebeding. Zo ja, dan kan de rechter toch nog op inhoudelijke gronden oordelen dat de werkgever geen beroep op dat beding kan doen, bijvoorbeeld omdat de werkgever geen zwaarwichtig bedrijfsbelang […]

» lees meer

De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst.

In Nederland kennen we het gesloten ontslagstelsel: de wet bepaalt de wijzen waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. Het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde noemt de wet daarbij niet. Desalniettemin heeft de hoge raad in het verleden bepaald dat een ontbindende voorwaarde geldig is indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Bij het in vervulling […]

» lees meer

Verval en verjaring van vakantiedagen. Werkgevers moeten actie ondernemen.

De wet bepaalt dat wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli volgend op het jaar waarin die dagen zijn opgebouwd (uitzonderingsgevallen daargelaten) en bovenwettelijke vakantiedagen 5 jaar na het jaar waarin die dagen zijn opgebouwd. Mooi toch dat de wet duidelijk en eenvoudig kan zijn, zou je kunnen denken. Maar (ook) hier ligt het complexer dan […]

» lees meer

De ontbinding van een reeds geëindigde arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie

Naast de arbeidsrechtelijke ontbinding (op grond van bijvoorbeeld disfunctioneren of duurzaam verstoorde arbeidsverhoudingen), bestaat er ook de mogelijkheid de rechter te vragen een arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van (ernstige) wanprestatie. Die ontbindingsmogelijkheid staat weliswaar ook in het arbeidsrechtelijk deel van het burgerlijk wetboek, maar is gebaseerd op het algemene verbintenissenrecht. De ontbinding wegens wanprestatie […]

» lees meer

Een einde van rechtswege bij een ziekmelding door een uitzendkracht (die een arbeidsovereenkomst heeft met een uitzendbeding)

De arbeidsovereenkomst van een uitzendkracht eindigt van rechtswege bij een ziekmelding, aldus de tot 1 januari 2023 geldende NBBU-cao. Er werd uitgegaan van de fictie van een beëindiging door de inlener bij een ziekmelding van de uitzendkracht. Is dit een geldige cao-bepaling? De hoge raad heeft op 17 maart 2023 geoordeeld dat dit niet geldig […]

» lees meer

Continuing story: arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht.

Sinds het richtingbepalende arrest van de hoge raad in 1997 inzake Groen/Schoevers blijft de vraag de gemoederen bezighouden of een rechtsverhouding een arbeidsovereenkomst is of een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht (ZZP’ers) in plaats van de arbeidsovereenkomst heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen mede door gebrekkige controle door de belastingdienst. Werknemers […]

» lees meer

Foto’s van werknemers gebruiken voor promotiedoeleinden: oppassen geblazen !

Regelmatig komt het voor dat een werkgever gebruik maakt van foto’s van een werknemer, bijvoorbeeld op een website. Indien de werknemer daarvoor toestemming gegeven heeft is daar op zich niets mis mee. De algemene verordening gegevensbescherming bepaalt dat er een wettelijke grondslag moet zijn voor het gebruik van persoonsgegevens (waar foto’s ook onder vallen). Toestemming […]

» lees meer

Werken na een langdurige periode van ziekte.

Al eerder verscheen op deze website een blog over een werknemer die na 104 weken ziekte ander werk gaat doen bij dezelfde werkgever en opnieuw ziek wordt (wanneer wordt passende arbeid de bedongen arbeid). Deze blog gaat over de werknemer die stelt dat hij na een ziekteperiode de eigen arbeid weer meer dan 4 weken […]

» lees meer

De ontslagvergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 heeft een werknemer die door zijn werkgever ontslagen wordt (meestal) recht op een ontslagvergoeding (de transitievergoeding). Dat geldt ook voor de werknemer die na 2 jaar ziekte ontslagen wordt. Onder het oude recht was vaste rechtspraak dat een werknemer in beginsel […]

» lees meer