menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

De ontbinding van een reeds geëindigde arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie

Naast de arbeidsrechtelijke ontbinding (op grond van bijvoorbeeld disfunctioneren of duurzaam verstoorde arbeidsverhoudingen), bestaat er ook de mogelijkheid de rechter te vragen een arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van (ernstige) wanprestatie. Die ontbindingsmogelijkheid staat weliswaar ook in het arbeidsrechtelijk deel van het burgerlijk wetboek, maar is gebaseerd op het algemene verbintenissenrecht. De ontbinding wegens wanprestatie […]

» lees meer

Een einde van rechtswege bij een ziekmelding door een uitzendkracht (die een arbeidsovereenkomst heeft met een uitzendbeding)

De arbeidsovereenkomst van een uitzendkracht eindigt van rechtswege bij een ziekmelding, aldus de tot 1 januari 2023 geldende NBBU-cao. Er werd uitgegaan van de fictie van een beëindiging door de inlener bij een ziekmelding van de uitzendkracht. Is dit een geldige cao-bepaling? De hoge raad heeft op 17 maart 2023 geoordeeld dat dit niet geldig […]

» lees meer

Continuing story: arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht.

Sinds het richtingbepalende arrest van de hoge raad in 1997 inzake Groen/Schoevers blijft de vraag de gemoederen bezighouden of een rechtsverhouding een arbeidsovereenkomst is of een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht (ZZP’ers) in plaats van de arbeidsovereenkomst heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen mede door gebrekkige controle door de belastingdienst. Werknemers […]

» lees meer

Foto’s van werknemers gebruiken voor promotiedoeleinden: oppassen geblazen !

Regelmatig komt het voor dat een werkgever gebruik maakt van foto’s van een werknemer, bijvoorbeeld op een website. Indien de werknemer daarvoor toestemming gegeven heeft is daar op zich niets mis mee. De algemene verordening gegevensbescherming bepaalt dat er een wettelijke grondslag moet zijn voor het gebruik van persoonsgegevens (waar foto’s ook onder vallen). Toestemming […]

» lees meer

Werken na een langdurige periode van ziekte.

Al eerder verscheen op deze website een blog over een werknemer die na 104 weken ziekte ander werk gaat doen bij dezelfde werkgever en opnieuw ziek wordt (wanneer wordt passende arbeid de bedongen arbeid). Deze blog gaat over de werknemer die stelt dat hij na een ziekteperiode de eigen arbeid weer meer dan 4 weken […]

» lees meer

De ontslagvergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 heeft een werknemer die door zijn werkgever ontslagen wordt (meestal) recht op een ontslagvergoeding (de transitievergoeding). Dat geldt ook voor de werknemer die na 2 jaar ziekte ontslagen wordt. Onder het oude recht was vaste rechtspraak dat een werknemer in beginsel […]

» lees meer

Het recht op omgang van grootouders met kleinkinderen (nieuw wetsvoorstel)

Als ouders uit elkaar gaan verandert er in de regel een hoop. Niet alleen voor de scheidende ouders zelf, maar vooral ook voor hun (minderjarige) kinderen. Wat vaak vergeten wordt, is dat ook de opa’s en oma’s van deze kinderen vaak veel last hebben van zo’n scheiding. Vaak mogen zij tijdens de relatie te pas […]

» lees meer

Werken na 104 weken ziekte. Bedongen arbeid of passende arbeid?

Een werknemer is ziek wanneer hij op medische gronden niet in staat is de bedongen arbeid in de volle omvang te verrichten. De bedongen arbeid is het afgesproken werk of te wel de eigen functie. In volle omvang wil zeggen alle taken behorende bij de functie en gedurende het overeengekomen aantal uren. Arbeidsrechtelijk is ziekte […]

» lees meer

Non concurrentiebeding; schriftelijkheidsvereiste.

In een schriftelijke tijdelijke arbeidsovereenkomst was een non concurrentiebeding opgenomen. De tijdelijke overeenkomst werd omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit gebeurde met een brief waarin stond “De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd welke per 31 augustus 2016 eindigt zal worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf september 2016.” Een paar jaar later […]

» lees meer

Diverse aspecten van overuren en de bepaling dat overuren geacht worden in het vaste salaris verdisconteerd te zijn.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beoordeelde onlangs een casus waarin een werknemer loon vorderde over een groot aantal overuren (structureel 25% meer uren). In de arbeidsovereenkomst was opgenomen dat overuren niet uitbetaald werden; met maken van overuren behoorde bij de functie en werd geacht in het vaste loon verdisconteerd te zijn.

» lees meer