menu
Search

Gedreven MKB advocaten

 

Nieuwsarchief

Een procedure winnen en toch (advocaat)kosten hebben of veroordeling in de werkelijke proceskosten II

In mijn vorige blog schreef ik over de proceskostenveroordeling die een verliezende partij aan zijn broek krijgt bij het verlies van een procedure. Die proceskostenveroordeling is doorgaans slechts een beperkte compensatie voor de veel hogere werkelijke advocaatkosten. In die blog gaf ik een voorbeeld van een geval waarin een werkgever in de aanzienlijke werkelijke advocaatkosten […]

» lees meer

Een procedure winnen en toch (advocaat)kosten hebben of veroordeling in de werkelijke proceskosten I

De wet bepaalt dat de rechter de partij die overwegend in het ongelijk gesteld wordt in de proceskosten kan veroordelen. Die proceskosten worden dan doorgaans berekend volgens een puntensysteem. Het resultaat is dat er een aanzienlijk deel van de werkelijke kosten voor rekening van de winnende partij blijven. Op zich is deze bepaling vaak redelijk. […]

» lees meer

Parttimers en overwerk

Een parttimer heeft een contract van 20 uur per week en werkt in een week 25 uur. Bij de werkgever is een regeling van toepassing op grond waarvan toeslagen betaald worden bij overwerk. Is hier sprake van overwerk en kan deze werknemer dus aanspraak maken op een overwerkvergoeding? VoorbeeldHet antwoord op deze vraag moet beantwoord […]

» lees meer

Heeft u de klok al horen luiden (en daarnaar gehandeld)?

De Wet Huis voor Klokkenluiders is eerder dit jaar vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders. Bedrijven bij wie in de regel 50 werknemers werkzaam zijn moesten al onder de oude wet een Klokkenluidersregeling hebben. Door de nieuwe wet (gebaseerd op een EU-richtlijn) kan die verplichting eerder van toepassing zijn en moeten bestaande regelingen onder de […]

» lees meer

Einde in zicht voor een deel van de ZZP’ers?

Het demissionaire kabinet heeft op de valreep nog een aantal wetsvoorstellen ingediend. Een ervan, indien dat uiteindelijk wordt aangenomen, zal grote gevolgen hebben voor een deel van de ZZP’ers. Een verpleegster werkt op een afdeling in een ziekenhuis en doet exact hetzelfde werk als haar collega’s. Zij zegt haar arbeidsovereenkomst op, maar blijft de werkzaamheden […]

» lees meer

De formele vereisten voor de geldigheid van een non concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bij discussies over de geldigheid van een concurrentiebeding dient eerst de vraag gesteld te worden of er op formele gronden sprake is van een geldig concurrentiebeding. Zo ja, dan kan de rechter toch nog op inhoudelijke gronden oordelen dat de werkgever geen beroep op dat beding kan doen, bijvoorbeeld omdat de werkgever geen zwaarwichtig bedrijfsbelang […]

» lees meer

De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst.

In Nederland kennen we het gesloten ontslagstelsel: de wet bepaalt de wijzen waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. Het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde noemt de wet daarbij niet. Desalniettemin heeft de hoge raad in het verleden bepaald dat een ontbindende voorwaarde geldig is indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Bij het in vervulling […]

» lees meer

Verval en verjaring van vakantiedagen. Werkgevers moeten actie ondernemen.

De wet bepaalt dat wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli volgend op het jaar waarin die dagen zijn opgebouwd (uitzonderingsgevallen daargelaten) en bovenwettelijke vakantiedagen 5 jaar na het jaar waarin die dagen zijn opgebouwd. Mooi toch dat de wet duidelijk en eenvoudig kan zijn, zou je kunnen denken. Maar (ook) hier ligt het complexer dan […]

» lees meer

De ontbinding van een reeds geëindigde arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie

Naast de arbeidsrechtelijke ontbinding (op grond van bijvoorbeeld disfunctioneren of duurzaam verstoorde arbeidsverhoudingen), bestaat er ook de mogelijkheid de rechter te vragen een arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van (ernstige) wanprestatie. Die ontbindingsmogelijkheid staat weliswaar ook in het arbeidsrechtelijk deel van het burgerlijk wetboek, maar is gebaseerd op het algemene verbintenissenrecht. De ontbinding wegens wanprestatie […]

» lees meer

WHOA!

Indien u niet bekend bent met de titel “WHOA” dan komt u denk ik niet verder dan de gedachte dat dit een mooie oerkreet is na het finishen van een marathon of een andere buitenaardse prestatie – het uitlopen als ouder van de Avondvierdaagse bijvoorbeeld. Het betreft echter een juridische afkorting (‘Wet Homolagatie Onderhands Akkoord’) […]

» lees meer